A Szentírás Interneten, a Biblia CD « Tartalomjegyzék » Egyházközösségi adattár


Újságot szerkesztünk (Interneten?)

Azt mondják, hogy a XX. század a kommu­nikáció százada. Pedig az emberi teljesítmény oldaláról Pál apostol missziója, Luther, Kálvin, Sylvester, Károli, Pázmány munkássága a kommunikáció mesterfokú, a mai napig ható iskolája. Prédikációik és levelezésük egyaránt útmutatás számunkra a modern keresztény írásbeliség és az egyházközségi kommunikáció terén.

Az egyházközség újságja a közösség minden rétegéhez szól: a rendszeres temp­lomba járókhoz, az idősekhez, betegekhez, és hívogatja a keresőket is. Az újság fontos része az igemagyarázat. Szom­szédos egyházközségek lelkipásztorai, nevesebb igehirdetők írásainak megjelentetése növeli a közösség Biblia-ismeretét, fejleszti az egyes közösségek közötti lelki kapcsolatot. Hívogathat a helyi és országos egy­házi rendezvényekre. A hitépítő, a közösség történetét, hagyományait taglaló cikkek, irodalmi alkotások fontos részei a lapnak. A közös programokról szóló beszámolókat szívesen veszik az idősek, betegek is.

Különösnek tűnhet, de gyakran az egyházközségi értesítő egyik legolvasottabb része az anya­könyvi rész. Sok kora és egészségi állapota miatt távollévő testvér nagy érdeklődéssel olvassa a megkereszteltek, a konfirmáltak, házasságot kötők és elhaltak neveit, figyelemmel követik a családi eseményeket. Az újságkészítés fontos gyülekezeti építőmunka. A lap tervezése, a cikkek elkészítése, a szerkesztői munka komoly közösségteremtő erejű, bár nem kizárt néha, hogy az „újságírók” hajba kapnak. Feltétele egy egyházközségi számítógép, nyomtató, szöveg-, kiadványszerkesztő program és egy jó csapat, valamint egy olyan nyomda, aki a kész lapot sokszorosítja. A lap terjesztése is ko­moly szervező munkát igényel, értékes emberi kapcsolat alakulhat ki a közösség lapterjesztője és a címzettek között.

Ha van az egyházközségnek honlapja, e lapszámok ott is publikálhatók online internetes változatban. Botor vágy lenne az, hogy minden Interneten ször­föző pont a mi újságunkat olvasgassa. De gyüleke­zeti tagjaink a világ számos pontjáról – Chiléből, Németországból –, testvérgyülekezetünk akár Erdélyből vagy Finnor­szágból is figyelheti a lapszámokat.


A Szentírás Interneten, a Biblia CD « Tartalomjegyzék » Egyházközösségi adattár

ujsagot_szerkesztuenk_interneten.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 11:48 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki