Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbséget mutatjuk.

Összehasonlító nézet linkje

az_internet_vilaga_kereszteny_szemmel [2006/07/04 11:46] (aktuális)
sorszám 1: sorszám 1:
 +[[Internet az egyházban – egyházak az Interneten]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Az Internet hódításának társadalmi hatásai]]
 +----
 +===Az Internet világa keresztény szemmel===
  
 +Fejezetünk terjedelme nem engedi meg, hogy az Internet teológiáját kidolgozzuk, s nem is ez a célunk. Fontos azonban, hogy a Világhálóhoz való keresztény hozzáállás alapelveit rögzítsük, és utaljunk a rendelkezésre álló hivatalos egyházi megnyilatkozásokra is.
 +
 +Az alapelvek rögzítése kapcsán a legfontosabb fogalom a közösség //(communio)//, hiszen ez mindenféle kommunikáció alapja. Az internetes technika pedig nem pusztán információs technika, hanem – párbeszédes szolgáltatásai folytán – kapcsolattartó (kommunikációs) technika. Lehetővé teszi emberek és közösségek számára a közösségépítést és kapcsolattartást. Az ezzel kapcsolatos gondolatokat jól foglalja össze a World Association for Christian Communication (Keresztény Kommunikáció Világszövetsége, http://www.wacc.org.uk/) nevű szervezet áttekintő tanulmánya, melyből a következő három pontot idézzük:
 +
 +  * //A mi Istenünk kapcsolattartó Isten.// Olyan lény, akit ugyan nem látunk, de képesek vagyunk kapcsolatba lépni vele a magunk egyszerű emberi eszközeivel, s ezen a szupermodern technika nem oszt, nem szoroz. Az Isten és ember kapcsolata, kommunikációja alapvető, ami nélkül hitünk szerint nem élhetünk értelmes életet. Istenünk akarja ezt a kommunikációt, és akarja azt is, hogy egymással kommunikáljunk, ennek pedig az egyház életében alapvető jelentősége van. 
 +  * //Keresztény közösségeink számára a kezdetek óta fontos volt a kapcsolattartás.// Üzenetek és levelek váltása teremtette meg a közösségek létrejöttének és megmaradásának alapjait. Pál apostol levelei ugyanúgy az egyház építését szolgálták, mint ma az Interneten szétküldött elektronikus körlevél, ami egy megbeszélésre hívja össze a résztvevőket.
 +  * //A kapcsolattartás által valósult meg, hogy a helyi viszonyaiban élő közösség nem esett ki a nagy egészből.// Fontos volt a globális kapcsolódás a távoli testvérekhez, az egyház egészéhez. Az egyház megmaradásában alapvető szerepe volt és van annak, hogy emberek és közösségek egymásra támaszkodhatnak.
 +
 +//Churches and Faith Organisations on the Internet – A general overview (WACC, London, 1997)//
 + 
 +Ezekkel a gondolatokkal összecseng a Római Katolikus Egyház által közzétett több dokumentum is. Fontos megjegyezni, hogy a katolikus egyházban régóta és rendszeresen foglalkoznak a média kérdéseivel. Évtizedek óta visszatérő téma a médiumok keresztény használata, az ezekhez való hozzáállás kérdése. A legfontosabb hivatalos állásfoglalások felsorolását a II. vatikáni zsinat tömegkommunikációs eszközökről szóló dekrétumával //(Inter mirifica, 1963)// érdemes kezdeni. Nem sokkal később megalakult a Tömegkommunikáció Pápai Tanácsa, melynek legismertebb határozatai a //Communio et Progressio// (1971) és az //Aetetis Novae// (1992). Kettős üzenetet fogalmaznak meg, kitekintéssel a kívülállók számára és ajánlásokkal az egyház tagjai számára: egyik oldalról a médiumok, tömegkommunikációs eszközök erkölcsi értékelését („külső” üzenet), másik oldalról pedig buzdítást a médiumok minél intenzívebb használatára egyházon belül („belső” üzenet).
 +
 +2002-ben jelent meg a Tömegkommunikáció Pápai Tanácsának kiadásában két Internetes témájú dokumentum, melyek a felsorolt dokumentumokra és módszertanra épülve fogalmazzák meg a kifelé forduló erkölcsi üzenetet //(Az Internet etikája – Ethics in Internet)//  (http://www.katolikus.hu/roma/etikainternet.html) és bátorítanak a Világháló egyházi használatára //(Egyház és Internet – The Church and Internet)// (http://www.katolikus.hu/roma/egyhazinternet.html) . Különös jelentőségüket az adja, hogy immár a média általános problémaköréből kiemelve, önállóan foglalkoznak az Internettel.
 +
 +Az //Internet etikája// alapelvként rögzíti, hogy „mint más médiumok esetében, úgy az Internet erkölcsi értékelése szempontjából is az ember és az emberek közössége a döntő.” Másrészt hivatkozik a közjóra, az egyén és csoport szociális feltételeinek összességére, melyek az ember kiteljesedését segítik elő. Feladatunk a közjó fejlesztése és védelme a //szolidaritás// vállalása által: nem szabad elfogadni, hogy „digitális szakadék” szülessen, hiszen egész nemzetek, illetve társadalmi csoportok vannak még jelenleg kizárva a technika fejlődésének gyümölcseiből a globalizáció sajátos előretörése kapcsán. Nemcsak az államoknak, hanem a különösen nagy hatalmat képviselő multinacionális nagyvállalatoknak is az emberiség javára kell fordítaniuk hatalmukat.
 +Nagy jelentőségű a //kulturális dimenzió// – írja az //Internet etikája// –, hiszen a globalizáció folyamata elősegíti a kulturális értékek áramlását: mégse váljon belőle egyetlen nemzet vagy nyelv által képviselt kulturális imperializmus. Jelenleg ugyanis az Internet elsősorban a nyugati típusú szekularizált kultúrát közvetíti szerte a világon.
 + 
 +A dokumentum foglalkozik az Interneten található információk hitelességével, a sajtó és média átalakulásával, fontosságuk növekedésével is. Felhívja a figyelmet olyan problémákra, mint pl. a személyiségi jogok, az adatvédelem és szerzői jogok kérdése, melyek további elemzést, kutatást kívánnak és nemzetközi konszenzus szükséges megnyugtató rendezésükhöz.
 +
 +Az //Egyház és Internet// című másik dokumentumban áttekintést olvashatunk arról, milyen keresztény információk és szolgáltatások érhetők el már ma is a Világhálón, valamint javaslatokat találunk az Internet egyházi alkalmazásáról: többek között az evangelizáció és misszió, oktatás és lelkigondozás, katekézis és apologetika területein. Hangsúlyt kap az Internet kommunikációs használata az egyházon belül, hiszen kétoldalú interaktivitása folytán lehetőségeket biztosít személyek és csoportok számára a folyamatos kapcsolattartásra. Mindezek mellett természetesen tekintetbe kell venni, hogy az Internet nem képes pótolni a személyes kapcsolattartást.
 +
 +Kiemelten fontos terület az oktatás-nevelés: az //Egyház és Internet// ajánlásai az egyház mindenféle korosztálya és csoportja számára javasolják a médiaoktatás bevezetését és az internetes ismeretek elmélyítését: az egyházi vezetők, döntéshozók számára ugyanúgy, mint lelkipásztorok, hitoktatók, fiatalok és gyermekek számára, mindenkinek a saját szükségletei szerint.
 +
 +Az //Internet etikája// és az //Egyház és Internet// egymást kiegészítve alkotnak egészet. Ezeket olvasva mélyreható áttekintést szerezhetünk  az Internet keresztény szemléletéről. Fontosságuk miatt mindkét dokumentum magyar nyelvű fordítása teljes terjedelmében megtalálható könyvünk [[CD melléklet]]én.
 +
 +----
 +[[Internet az egyházban – egyházak az Interneten]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Az Internet hódításának társadalmi hatásai]]
az_internet_vilaga_kereszteny_szemmel.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 11:46 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki