Internetről lelkipásztoroknak « Tartalomjegyzék » Újságot szerkesztünk (Interneten


A Szentírás Interneten, a Biblia CD

Isten igéjének hirdetésében sokféle eszköz segíti a felkészü­lést. A kereske­delmi forgalomban elérhető áron kapható számítógépes Biblia CD igazi segítség ehhez. Csak egy könnyed mozdulat a templom egerével, és a lelkipásztor összeha­sonlíthatja a különféle bibliafor­dításokat: a Károli Gáspár féle első teljes magyar fordítású Bib­liát, a Szent István Tár­sulat által kiadott Bibliát, a Magyar Biblia­társulat kiadását, az ere­deti – héber – Biblia Hebraicát, a görög Ószö­vetséget (Septuagintát), a görög Újszövetséget, a latin Vulgátát, az angol (King James ver­ziót) és a német, Luther Márton-féle fordí­tást.

Elektronikus úton másodpercek alatt kikereshető az igehely. A pár­huzamos helyek megtalálása szintén rövid időt vesz igénybe. Egyes CD változatok a pro­testáns Bibliában található kereszthivatkozásokat, a katoli­kus Bibliában lévő jegyzeteket is tartal­mazzák. Mind a magyar, mind a héber, görög és latin szöveg szövegszerkesztő programba másol­ható. Megjegy­zés fűzhető az egyes igehelyekhez, e jegyzetek később előhívhatók, ez jelentősen megkönnyíti a lelkipásztor munkáját. A Szentírás számos internetes címen is elérhető. Missziós jellegű a Biblia internetes változata. Az internetes változatokat gondozó szakemberek is meglepődtek a számos észrevételen, melyek a régi fordítású internetes Biblia-változat meg­jelenését követően annak régies nyelvezetére tettek megjegyzést. Ne feledjük, a Biblia csak egy a sok más, Interneten elérhető kiadvány mellett.

Napjaink divatos vallásainak „szent iratai” elsősor­ban angol nyelven érhetők el az Interneten. Hithir­detőik sem restek, irataikat egyre több nyelven publikálják. Missziós céljaik megtörhetnek jól tájékozott, megfelelően érvelő lelki­pásztorok, keresztény gondolkodók érvrendszerén. Az ebbéli stúdiumokat, a felkészülést is segíti az Internet…


Keretes rész


Internetről lelkipásztoroknak « Tartalomjegyzék » Újságot szerkesztünk (Interneten

a_szentiras_interneten_a_biblia_cd.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 19:45 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki